info@praktijkwillemspark.nl

Voor verwijzers

Persoonlijkheid

Hechting

Trauma

Verwijzen

Bent u een zorgverlener en wilt u iemand doorverwijzen naar Willemspark Psychotherapie voor specialistische ggz? Wij richten ons voornamelijk op persoonlijkheidspathologie, identiteitsproblemen, hechtingsthematiek en vroege traumata. Eveneens is het belangrijk om te weten dat wij geen crisisdienst hebben. Uitagerende kanten dan wel impulsiviteit worden middels afspraken bij aanvang gemaakt omwille van de psychotherapie. Indien afspraken niet te maken zijn is veranderingsgerichte psychotherapie niet geindiceerd en kan Willemspark Psychotherapie geen aanbod aanbieden. Neem bij twijfel dan wel inhoudelijk overleg graag contact op.

Visie rondom classificaties

Mensen met (een) classificatie(s) uit het (recente) verleden als adhd, ass, ptss of een persoonlijkheidsstoornis of welke andere gestelde classificatie dan ook, zijn van harte welkom. Vanuit bovenstaande expliciteert dit dat wij classificaties uit het verleden niet overnemen én ook niet ontkennen of ontkrachten. Wij nemen ze voor kennisgeving aan en nemen het gegeven van de eerdere classificatie(s) mee in onze overwegingen, zoals wij alle relevante gegevens meenemen in ons denken. Wij zullen niet stellen dat mensen wél deze classificaties ‘hebben’, en wij zullen ook niet stellen dat mensen deze classificaties ‘niet hebben’. Wij gebruiken het classificatoire domein het liefst zo min mogelijk, ook al dient het zich aan en dringt het zich op. Wij vallen steeds terug op het psychotherapeutische repertoire, het psychotherapeutische vocabulaire en het psychotherapeutische denken; naast, boven, onder of zonder denken in termen van classificaties. Vanzelfsprekend steeds met instemming van de cliënt: wenst deze zich concreet te verhouden naar zijn problematiek en niet naar de te samen verkennen binnenwereld, en dus het psychotherapeutisch perspectief – vanuit onze visie – als raamwerk te willen loslaten, dan verwijzen we – eventueel met als tussenstap een consult bij de psychiater – door naar elders. Weerstand om de binnenwereld te verkennen is op zichzelf overigens géén reden om niet in psychotherapie te komen. De verdeeldheid in zichzelf onderzoeken is juist een belangrijk onderdeel van procesgerichte psychotherapie en weerstand heeft hierin een prominente plaats. Tot ons aanbod kan ook een steunende en supportieve vorm van psychotherapie zijn, waarbij er ‘gelaten’ wordt en bescherming wordt geboden aan hetgeen dat een precair evenwicht in stand houdt (en er in de psychotherapie dus niet expliciet veranderingsgericht wordt gewerkt).

Gerichtheid op?

Willemspark Psychotherapie is een ambulante GGZ-instelling, waarbij wij ons voornamelijk richten op het behandelen van persoonlijkheidspathologie en hechtingspathologie. Wij werken procesgericht en de signatuur van de instelling is psychodynamisch. Klachtgerichte trajecten bieden wij niet aan. Een persoonsgerichte vraag dient er aan ten grondslag te liggen. Naast de psychotherapie bieden wij systeemtherapie, vaktherapie en psychiatrische behandeling.
Willemspark Psychotherapie
 • Depressieve klachten
 • Angstklachten
 • Traumagerelateerde problematiek
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Eetproblematiek
 • Aanhoudende lichamelijke klachten
 • Seksuele problematiek

Psychodiagnostisch onderzoek

Als verwijzer of behandelaar kunt u ook cliënten m doorverwijzen naar Willemspark Psychotheraoie. voor psychodiagnostisch onderzoek. Dit kan worden overwogen voor cliënten waarbij er twijfels zijn over de diagnose of behandelingsmogelijkheden en gestagneerde trajecten.


Welke soorten onderzoeken kunt u als verwijzer/behandelaar verwachten?


 • Een psychodynamisch psychotherapeutisch perspectief en denken over de pathogenese, de ontwikkelingsgeschiedenis, een hypothetiserende diagnostiek gebaseerd op de onderliggende structuur en een indicatiestelling. Classificaties volgens de DSM nomenclatuur worden gezien als niet predicerend voor een indicatie stelling.
 • Dus geen; beschrijvend persoonlijkheidsonderzoek volgens de DSM-5
 • Eventuele additief een systemische, een vaktherapeutisch en een psychiatrische diagnostische taxatie.

Psychotherapie

Trajecten binnen Praktijk Willemspark zijn veelal langdurende inzichtgevende individuele psychotherapietrajecten. Als u verwijst naar ons, verwijst u dus voor een langlopende psychotherapeutische behandeling. Wij bieden geen op zichzelf staande psychiatrische trajecten aan en ook op zichzelf staande vaktherapie of systeemtherapie hebben wij niet in ons aanbod. Inzet van de psychiater, systeemtherapeut en/of vaktherapeut zijn altijd ten dienste van de psychotherapeutische behandeling. In onze praktijk is de regiebehandelaar dan ook altijd een psychotherapeut*.

Geen op zichzelf staande classificerende diagnostiek

Een psychotherapie is een verkenning van de binnenwereld om samenhang van ervaren klachten, symptomen, patronen en conflicten inzichtelijk te krijgen. We werken dus niet klacht-gericht. Wij maken daarom vooral gebruik van beschrijvende diagnostiek. Regelmatig maken we gebruik van classificatiesystemen, diagnostische indelingen of theoretische kaders om onze diagnostische bevindingen te onderbouwen. Verwijzingen die gaan over de vraag of er al dan niet een bepaalde classificatie speelt of niet (bijvoorbeeld wel of niet een specifieke DSM-5 classificatie), zijn minder geschikt voor onze praktijk.

Geen op zichzelf staande medicatiecontacten

In principe wordt door de psychiaters van Praktijk Willemspark geen medicatie voorgeschreven. Alleen als er in het psychotherapeutisch proces een wens ontstaat die past in het psychotherapeutisch proces om medicatie te wijzigen of af te bouwen, zal in overleg met de oorspronkelijke voorschrijver afgestemd gaan worden en kan in sommige gevallen de receptuur overgenomen worden. Verwijzingen die vooral een psychofarmacotherapeutisch karakter kennen, zijn minder geschikt voor onze praktijk.

 

* voor psychotherapeut kan ook gelezen worden: een BIG-geregistreerde professional met bevoegdheden en bekwaamheden in de psychotherapie, denk aan een psychiater-in-de-rol-van-psychotherapeut of een klinisch-psycholoog-in-de-rol-van-psychotherapeut.

Exclusiecriteria

We hanteren de volgende exclusiecriteria:
 • Leeftijd <18 jaar
 • Acute suïcidaliteit en/of crisisgevoeligheid (dat wil zeggen; dat hierover geen afspraken zijn te maken – want psychotherapeuten zijn geen crisismanagers).
 • Niet te hanteren agressieve en of seksuele driftmatigheid
 • Een hulpvraag gericht op de primaire diagnose psychotische, dissociatieve of bipolaire stoornis.

Tarieven en vergoeding

Op onze kostenpagina kunt u de specifieke voorwaarden vinden die gelden voor de vergoeding van behandelingen.

Heeft u vragen?

Twijfel niet en neem contact met ons op, wij helpen u graag.