Vaktherapie

Binnen Praktijk Willemspark (PWP) is het besef aanwezig dat bij het onderzoeken en reguleren van de innerlijke wereld therapievormen met een experiënteel karakter van essentiële waarde zijn. Centraal uitgangspunt is het geen spreken ‘over’, maar spreken ‘vanuit’ de beleving. Hierbij vindt een voortdurende uitwisseling plaats tussen ervaren, expressie en symbolisatie. Beleven en ervaren zijn voornamelijk lichamelijk verankerde processen en gaat over iets gewaarworden, bemerken welke emoties het oproept, wat het mogelijk zou kunnen betekenen en welke actietendensen zich willen openbaren. Symbolisatie richt zich op het duiden middels woorden, tekening, dans, spel, houding, klank, muziek, beweging etc.

Door allerlei oorzaken kan er binnen ons denken, voelen en handelen een blokkade, remming, ontremming, vervorming of afsplitsing plaatsvinden. Middels vaktherapeutische interventies richten wij ons op het herstellen, versterken en/of verbinden van de samenhang tussen lichaam en psyche. Aandacht op adempatronen kan symbolisch meer lucht geven. Door te gaan dansen het verwelkomen van de ruimte in het lichaam. Het onderzoeken van blokkades middels het penseel.  Stilstaan bij grenzen/grenzeloosheid.  Lichamelijke verschuivingen observeren. Ruimte maken voor wat jou beweegt.

De diensten aangeboden binnen PWP zijn: dans-/bewegingstherapie, beeldende therapie, psychomotorische therapie, lichaamsgerichte psychotherapie en lichaamsgeoriënteerde- &  bewegingsgerichte interventies. De vaktherapeut dicht een centrale rol aan emoties toe en vertrouwt op de ‘wijsheid’ van(uit) het lichaam. Gezamenlijk wordt de samenhang tussen cognities en emoties geëxploreerd, de emotionele ervaring verwoord en verlangens geïdentificeerd. Deze complete reflectie op de ervaring geeft informatie voor nieuwe situaties en kan vastliggende betekenissen en overtuigingen veranderen.