Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Een systeem is een verzameling personen die onderling op elkaar betrokken zijn.

Binnen systeemtherapie zijn meerdere personen tegelijkertijd in behandeling. Dat kunnen partners zijn, een (deel van een) gezin, vrienden of collega’s. Ook is het mogelijk om deelnemers die niet aanwezig kunnen zijn toch in de therapie te betrekken.

Binnen systemen spelen altijd bepaalde interactiepatronen, wat wil zeggen de wijze waarop mensen met elkaar omgaan, met elkaar (niet) praten, hoe men op elkaar reageert. Deze patronen kunnen steunend en helpend zijn, maar er kan ook sprake zijn van patronen waarmee men elkaar juist niet helpt of steunt. Deze patronen hebben de neiging om in de loop van de tijd een gewoonte te worden, wat het lastig maakt om er veranderingen in aan te brengen. Binnen systeemtherapie worden deze patronen onderzocht en wordt gekeken naar onderliggende gevoelens, wensen, grenzen,verlangens die niet altijd voor alle betrokkenen duidelijk zijn.

Naast aandacht voor de interactiepatronen speelt ook de verdere leefwereld van mensen een rol: werk of opleiding, huisvesting , financiële problemen, cultuur, religie. Ook deze leefwereld wordt in de therapie onderzocht in hoeverre deze van invloed is op het relationeel functioneren.

Systeemtherapie kan ook van meerwaarde zijn naast een individuele therapie: wanneer systeemleden op de hoogte zijn van de individuele problematiek van een naaste en daarbij uitleg krijgt over het therapieproces, kan dat een positieve bijdrage leveren aan het herstel van iemand.  Met begrip van naasten is er een grotere kans op passende steun en wordt de kans op een herhaling of verergering van problemen kleiner.

Voor welke problemen is systeemtherapie geschikt?

  • Relatieproblemen
  • Echtscheidingsproblematiek (‘vechtscheidingen’).
  • Huiselijk geweld (zowel lichamelijk, verbaal en/of seksueel geweld)
  • Opvoedproblemen
  • Problemen op gebied van intimiteit en/of seksualiteit
  • Ouder-kind relatieproblematiek
  • Communicatieproblematiek
  • Als aanvullende therapie bij veel problematiek met als doel kennis en begrip te vergroten bij systeemleden.

U kunt zich aanmelden voor systeemtherapie of u kunt, als u in individuele- of in groepsbehandeling bent, met uw behandelaar bespreken of systeemtherapie iets voor u kunt betekenen. Ook kunt u zich aanmelden voor een eenmalig consult.

Er is momenteel ruimte voor nieuwe aanmeldingen 

Aanmelden voor de systeemtherapie kan via het aanmeldformulier.