Regelgeving en Privacy

Regelgeving

Sinds april 1998 is het beroep van de psychotherapeut wettelijk geregeld via de Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Het doel is de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en (potentiële) consumenten van de gezondheidszorg te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Voor inschrijving in het overheidsregister moet de psychotherapeut met goed gevolg een opleiding tot psychotherapeut hebben afgerond aan een van overheidswege erkend opleidingsinstituut. Om een goede kwaliteit van de hulpverlening verder te waarborgen, heeft de overheid via de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO) rechten en plichten geformuleerd voor zowel cliënten als behandelaren.  Belangrijke rechten van de cliënt zijn het recht op informatie, geheimhouding, dossierinzage, het zelf kiezen van een hulpverlener en het indienen van een klacht. Ten aanzien van psychotherapeuten heeft de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) een beroepscode ontwikkeld waarin de plichten van de psychotherapeut zijn uitgewerkt. Belangrijke plichten zijn het naleven van algemene regels en regels ten aanzien van diverse aspecten van de behandeling, informatiebehandeling en behandeling van cliënten die niet in staat kunnen worden geacht tot een redelijke waardering van hun belangen.

Ethiek

Wij werken conform de code van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en hanteren deze beroepsethiek in onze therapeutische werkzaamheden; voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

Klachten

Bij ontevredenheid over de psychotherapie of de psychotherapeut is het belangrijk dit bespreekbaar te maken in de sessie. Soms is er sprake van een misverstand en is de lucht snel geklaard. Soms spelen op onbewust niveau vroegere, pijnlijke belevingen door in het contact. Door de onvrede bespreekbaar te maken, te onderzoeken en er bewust van te worden, kan de psychotherapie juist worden verdiept en bevorderd. Wanneer het niet lukt de gerezen problemen rechtstreeks met de psychotherapeut op te lossen, dan zijn er verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. De klacht kan worden neergelegd bij de beroepsvereniging waar de psychotherapeut aan verbonden is, waarna onderzoek en behandeling  door een onafhankelijke klachtencommissie plaats vindt. Bij zeer ernstige klachten en de vraag of maatregelen moeten worden getroffen tegen de betreffende behandelaar, kan de klacht ook worden ingediend bij het regionaal tuchtcollege.

Kwaliteitsstatuut

Iedere GGZ-instelling en vrijgevestigde GGZ-praktijk is verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin worden de werkprocessen beschreven. Het kwaliteitsstatuut is een garantie dat de instelling of praktijk voldoet aan een aantal door de overheid vastgestelde minimale eisen. Praktijk Willemspark heeft een erkend kwaliteitsstatuut.

Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)

Wanneer u in psychotherapie gaat is er officieel sprake van een wettelijke overeenkomst met uw therapeut. Dat wil zeggen dat u als zorgontvanger rechten en plichten hebt. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).
Hierin staan onder andere beschreven:
– Uw recht om zelf een hulpverlener te kiezen
– Uw recht op informatie
– Uw recht op inzage van uw dossier
– Uw recht op geheimhouding van uw gegevens
– Uw recht om een klacht in te dienen

Wijzigingen

Wilt u eventuele veranderingen aangaande persoonsgegevens, ziektekostenverzekering etc. aan ons doorgeven?

Bronnen:

Big-register
Rijksoverheid
Psychotherapie

Contact met Praktijk Willemspark

Bent u op zoek naar een psychotherapeut? Dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier en vervolgens nemen wij contact met u op.