Kosten en vergoeding

Verzekering, Tarieven en het ZorgPrestatieModel

Binnen Praktijk Willemspark bieden wij psychotherapie die verzekerd is binnen de basisverzekering van uw ziektekostenpolis. Psychotherapeutische behandeling valt onder de Zorgverzekeringswet. Praktijk Willemspark werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent niet dat u uw behandeling niet vergoed krijgt. Het betekent ons inziens wel dat er optimale kwaliteit van psychotherapie kan worden aangeboden. Middels ‘contractvrij’ werken wordt namelijk voorkomen dat budgetten door zorgverzekeraars worden opgelegd aan de praktijk. Deze budgetten leiden er toe dat behandelingen halverwege moeten worden afgebroken en/of nieuwe cliënten die dringend hulp nodig hebben geweigerd worden. Ook worden psychotherapeuten met het afsluiten van contracten verplicht tot diverse inhoudelijke zaken. Deze handelswijze achten wij niet in het belang van onze cliënten.

Kosten

Binnen Praktijk Willemspark POC worden de tarieven die vastgesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor het jaar 2023 gehanteerd. Dit heet ook wél het WMG tarief. Voor het (WMG)-tarief voor prestaties onder het nieuwe Zorgprestatiemodel (2023) verwijzen wij u naar bijlage 1 van de op de NZa-webpagina gepubliceerde Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg TB/REG-22619-04.

Alle zorgverzekeraars bieden naturapolissen en restitutiepolissen. De vergoeding van uw behandeling is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeringpakketkeuze. Indien u een restitutiepolis heeft, heeft u vrije keuze van zorgverlener en dan wordt uw behandeling bij Praktijk Willemspark voor 90-100% vergoed. Wanneer u een naturapolis hebt gekozen krijgt u een bepaald percentage vergoed. Welk percentage dat is, kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. Deze percentages liggen over het algemeen tussen de 60% – 85%. Het is raadzaam om bij twijfel contact op te nemen met uw verzekeraar om uw vragen over de vergoeding te stellen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om u voldoende te laten informeren. Dit om te voorkomen dat u achteraf geconfronteerd wordt met mogelijk vervelende financiële consequenties.

Bij enkele zorgverzekeraars moet u vooraf toestemming (een machtiging) aanvragen voor een behandeling bij een ongecontracteerde ggz-zorgaanbieder. Uw behandeling wordt dan alleen vergoed nadat u hier toestemming voor heeft ontvangen van uw zorgverzekeraar. Zonder toestemming is de kans aanwezig dat u geen vergoeding krijgt.

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering.  Dit eigen risico is vanaf 1 januari 2023 wederom vastgesteld op € 385,- per jaar.

Mocht u na een intakefase besluiten om de behandeling niet te starten:

  • Met verwijsbrief: u ontvangt van ons een factuur die u aan Praktijk Willemspark voldoet en declareert bij uw zorgverzekeraar.
  • Zonder verwijsbrief; u ontvangt van ons een factuur ter hoogte van 207- per kennismaking/ intake gesprek die u aan Praktijk Willemspark voldoet. Deze factuur kunt u niet indien bij uw zorgverzekeraar.

Betalen en vergoeding binnen het ZorgPrestatiemodel

Vanaf 2023 wordt er binnen de GGZ gewerkt met het zorgprestatiemodel. Meer informatie over het zorgprestatiemodel is hier te vinden.

Uw behandeling binnen instelling Praktijk Willemspark POC B.V. bestaat uit een consult met een psychotherapeut, (GZ) psycholoog, psychiater, verpleegkundig specialist, verpleegkundige of vaktherapeut. Deze consulten noemen we zorgprestaties. Deze zorgprestaties ziet u straks ook terug op uw factuur. Bij consulten factureren we de geplande tijd. Er wordt binnen Praktijk Willemspark POC B.V. gewerkt middels ‘planning+realisatie’.  Een diagnostiek consult duurt standaard 60 minuten. Een psychotherapie behandelconsult duurt standaard 60 minuten. Duurt een consult langer of korter, dan staat op de rekening de geplande tijd. Is het verschil tussen de geplande en de werkelijke tijd meer dan 15 minuten? Dan passen wij dit aan.

Bij groepsconsulten wordt – net als bij individuele consulten – eveneens het principe ‘planning = realisatie’ gehanteerd. Geplande eenheden van 30 minuten gelden als gerealiseerde eenheden. Een behandelaar moet de geplande eenheid (voor zolang deze duurt) aanwezig zijn om deze te kunnen registreren. Wanneer realisatie meer dan 15 minuten afwijkt van de geplande tijd wordt het aantal eenheden van 30 minuten hierop aangepast (geldt zowel naar boven als beneden).

Praktijk Willemspark POC B.V. houdt zich aan de regels waar een zorgaanbieder zich binnen het ZorgPrestatieModel aan dient te houden. Praktijk Willemspark POC B.V. registreert op basis van planning = realisatie. Dit is de werkwijze die gehanteerd wordt bij de vastlegging van de consulten. Binnen Praktijk Willemspark wordt er een administratie gevoerd die inzichtelijk maakt wanneer en door wie een prestatie is geleverd. Er wordt zorg gedragen voor een goede informatievoorziening over de spelregels aan zorgprofessionals en cliënten. Ook binnen de duur van groepsconsulten wordt het principe ‘planning = realisatie’ gehanteerd.

Periodiek (minimaal 1 keer jaar) stelt Praktijk Willemspark POC B.V vast dat geplande directe tijd gemiddeld overeenkomt met gerealiseerde tijd. Wanneer wij constateren dat de geplande directe tijd gemiddeld niet overeenkomt met gerealiseerde tijd, worden de agendavoering en registratie van consulten vanaf dat moment (zonder terugwerkende kracht) aangepast.

Eveneens hanteert Praktijk Willemspark POC B.V. transparant agenda beheer. Er worden kenbare richtlijnen gehanteerd voor het beheer van de agenda met een uniforme aanpak die een audit rail mogelijk maakt.

Daarnaast heeft Praktijk Willemspark POC B.V. maatregelen genomen om een realistische agendavoering te ondersteunen.

Er wordt een controlemogelijkheid voor cliënten gewaarborgd. Vooraf worden geplande starttijd en eindtijd/duur van het consult aan de patiënt bekend gemaakt. Geplande starttijd van het consult wordt op de declaratie aan de zorgverzekeraar meegegeven. Bij afwijkingen van meer dan 15 minuten t.o.v. de geplande tijd wordt het consult aangepast op basis van de realisatie (geldt zowel naar boven als beneden). Het is de verantwoordelijkheid van de behandelaar om een afwijking te signaleren en de registratie van het consult aan te passen.

Voor meer informatie over het zorgprestatiemodel kunt u ook terecht op de website: zorgprestatiemodel.nl. Op deze site worden ook veel gestelde vragen rondom het zorgprestatiemodel beantwoord. Eveneens kunt u in de volgende link de gehanteerde NZA (WMG) tarieven vinden; https://zorgprestatiemodel.nza.nl  Hierbij dient u te kijken bij setting Ambulant Kwaliteitsstatuut sectie III; beroepscategorie, type consult en duur 45/60 minuten. Eveneens zijn deze tarieven te vinden in de tarievenzoeker, waarbij gerekend wordt met de tarieven van Ambulant Kwaliteitsstatuut sectie III, mono/- multidisciplinair. De behandeling start altijd met een of meerdere diagnostiek consult(en) en zal daarna waarschijnlijk overgaan naar behandeling.

Voor de behandeling van gezondheidsklachten die niet (meer) onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat u deze behandeling zelf moet betalen. Ook hierbij hanteren wij het NZA tarief.

Factuur

U ontvangt maandelijks een factuur voor de behandeling die we in de voorgaande maand hebben verzorgd. Deze factuur dient u binnen 10 werkdagen te betalen aan de praktijk. Indien de factuur niet tijdig is betaald (ongeacht de reden) zal uw therapeut u hierop aanspreken in de behandeling. Eventueel wordt de behandeling (tijdelijk) stilgelegd totdat de factuur is voldaan.

Verhindering

Bij verhindering geldt de volgende afspraak: er moet 2 werkdagen (tenminste 48 uur, het weekend niet meegerekend) vóór de dag van de afspraak worden afgezegd. Voor niet of te laat afgezegde afspraken ontvangt u een rekening van de therapeut van €75,-. Dit geldt eveneens bij de intake. Bij het niet of te laat afzeggen van een sessie van de Jong Volwassenen groep, ontvangt u een rekening van €50,-. Het is dus ook in uw belang om afspraken tijdig af te zeggen. Bij veelvuldige verhindering of langdurige onderbreking van de therapie kan de voortgang van de therapie niet worden gegarandeerd. De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Niet verzekerde zorg

Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet (meer) onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat u deze behandeling zelf moet betalen. Hiervoor geldt het zogenaamde OVP-tarief van € 124,16 per sessie (2023) – 45 minuten. Dit OVP-tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Dit OVP-tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

OZP tarief

  • Een psychotherapeutisch behandel consult bestaat uit 60 minuten à 155,20 euro.
  • Een diagnostiek consult bestaat uit 60 minuten à 156,44 euro

NB: Partner relatie therapie (PRT) wordt eveneens niet vergoed door zorgverzekeraars en komt dus volledig voor eigen rekening. Wij hanteren hiervoor een tarief van € 156,44,- per 60 minuten.

Opmerking:

Praktijk Willemspark gaat met u een behandelovereenkomst aan, niet met de zorgverzekeraar. De facturen dient u te voldoen aan Praktijk Willemspark en declareren bij uw Zorgverzekeraar. Het bedrag dat aan u uitgekeerd wordt door uw zorgverzekeraar is afhankelijk van de door u afgesloten zorgverzekering.

Contact met Praktijk Willemspark

Momenteel is er geen wachtlijst. Bent u op zoek naar een psychotherapeut? Dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier en vervolgens nemen wij contact met u op.