Kosten en vergoeding

Binnen Praktijk Willemspark bieden wij psychotherapie die verzekerd is binnen de basisverzekering van uw ziektekostenpolis. Psychotherapeutische behandeling valt onder de Zorgverzekeringswet. Praktijk Willemspark werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent niet dat u uw behandeling niet vergoed krijgt. Het betekent ons inziens wel dat er optimale kwaliteit van psychotherapie kan worden aangeboden. Middels ‘contractvrij’ werken wordt namelijk voorkomen dat budgetten door zorgverzekeraars worden opgelegd aan de praktijk. Deze budgetten leiden er toe dat behandelingen halverwege moeten worden afgebroken en/of nieuwe cliënten die dringend hulp nodig hebben geweigerd worden. Ook worden psychotherapeuten met het afsluiten van contracten verplicht tot diverse inhoudelijke zaken. Deze handelswijze achten wij niet in het belang van onze cliënten.

Vergoeding door de zorgverzekering

Psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet en wordt om deze reden door de zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed na aftrek van het eigen risico (voor 2020; €385 2021: €385). Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van therapie is altijd een verwijzing van de huisarts noodzakelijk (zie verwijzing en aanmelding). Wanneer u bij uw zorgverzekeraar informeert naar de mogelijkheden van vergoeding van de behandeling is het belangrijk goed uit te vragen wat wordt gedekt door uw verzekering. Percentages qua dekking kunnen variëren, maar ook de tarieven die worden gehanteerd kunnen variëren (bijvoorbeeld 100% of 70% van het NZA-tarief of van een marktconform tarief). Ook is het belangrijk te weten dat behandeling van aanpassingsproblemen, werkgerelateerde problemen en relatieproblemen door de zorgverzekeraar niet worden vergoed. In alle gevallen is behandeling op eigen kosten mogelijk.

Consequenties vergoeding door de zorgverzekering

De rekening van de behandeling wordt verantwoord via een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) en het aantal bestede minuten (zie kosten) en moet om deze reden ook verplicht vermeld worden op de nota. Indien u deze rekening in aanmerking wil laten komen voor vergoeding heeft dit als consequentie dat uw privacy niet volledig is gewaarborgd. Immers, de zorgverzekeraar heeft weet voor welke diagnosegroep (depressie, angststoornis, etc.) u behandeld wordt. Hoewel de zorgverzekeraar is gehouden aan geheimhoudingsplicht kan het zijn dat u bezwaar heeft tegen deze niet anonieme aanlevering van DBC’s. Dit kan voorkomen worden door de kosten voor de psychotherapie zelf te vergoeden of een privacy verklaring in te vullen.

Betaling en vergoeding

Hieronder lichten wij toe hoe de betaling van de therapie en de vergoeding door zorgverzekeraars geregeld is.

Alle zorgverzekeraars bieden naturapolissen en restitutiepolissen aan. Afhankelijk van uw pakketkeuze van uw verzekering vergoeden de meeste verzekeraars ca. 70% tot 100%. De naturapolis vergoedt voor therapie bij niet-gecontracteerde zorgverleners zoals Praktijk Willemspark ca. 70 a 75% van de factuur. De restitutiepolis biedt vrije keuze van zorgverleners en vergoedt behandelingen bij niet-gecontracteerde zorgverleners 100%.

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dit eigen risico is vanaf 1 januari 2021 wederom vastgesteld op € 385,- per jaar.

Mocht u na een intakefase besluiten om de behandeling niet te starten:

  • Met verwijsbrief: u ontvangt van ons een factuur die u aan Praktijk Willemspark voldoet en declareert bij uw zorgverzekeraar.
  • Zonder verwijsbrief: u ontvangt van ons een factuur ter hoogte van € 207,- die u aan Praktijk Willemspark voldoet. Deze factuur kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

NB Alle tarieven die wij hanteren zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

Tarieven

Wij hanteren de tarieven conform de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).
Bekijk de tarieven op de site:

Specialistische GGZ 2020.

Specialistische GGZ 2021

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_314091_22/1/

Specialistische GGZ

In de Specialistische GGZ of SGGZ wordt gesproken van een zorgtraject. Hier wordt gewerkt met de eerder genoemde DBC’s. Een DBC beschrijft het totale behandeltraject, vanaf het eerste contact tot en met het einde van de behandeling.

De kosten van uw SGGZ-behandeling hangen af van de diagnose die wordt gesteld en van de tijd die door uw behandelaar aan de behandeling wordt besteed. Een DBC duurt maximaal 365 dagen. Mocht uw behandeling langer dan een jaar in beslag nemen dan ontvangt u na dit jaar de eindfactuur over de eerste 365 dagen. Deze eindfactuur kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Na dit jaar openen wij een vervolg-DBC om uw behandeling te continueren.

Voor informatie over tarieven verwijzen wij u naar de website van de NZa

Factuur

Na 365 dagen dan wel na afronden van de therapie krijgt u de factuur toegestuurd en deze dient u in bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar betaalt het bedrag aan u (minus het eigen risico van €385 en eventueel uw eigen bijdrage) en u maakt het verschuldigde bedrag over naar Praktijk Willemspark.

Verhindering

Bij verhindering geldt de volgende afspraak: er moet één werkdag (tenminste 24 uur, het weekend niet meegerekend) vóór de dag van de afspraak worden afgezegd. Voor niet of te laat afgezegde afspraken ontvangt u een rekening van de therapeut van €65,-. Het is dus ook in uw belang om afspraken tijdig af te zeggen. Bij veelvuldige verhindering of langdurige onderbreking van de therapie kan de voortgang van de therapie niet worden gegarandeerd. De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Niet verzekerde zorg

Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet (meer) onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat u deze behandeling zelf moet betalen. Hiervoor geldt het zogenaamde OZP-tarief  in 2020: €110,27 per sessie; in 2021 €114,41 . Dit OZP-tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

 

Opmerking:

Praktijk Willemspark gaat met u een behandelovereenkomst aan, niet met de zorgverzekeraar. Aan het einde van het behandeltraject zullen wij u dan ook de eindfactuur sturen. Dit eindfactuurbedrag kunt u voldoen aan Praktijk Willemspark en declareren bij uw Zorgverzekeraar. Het bedrag dat aan u uitgekeerd wordt door uw zorgverzekeraar is afhankelijk van de door u afgesloten zorgverzekering.

 

Contact met Praktijk Willemspark

Momenteel is er geen wachtlijst. Bent u op zoek naar een psychotherapeut? Dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier en vervolgens nemen wij contact met u op.