Intake en behandeling

Intake

Na uw aanmelding vinden een aantal intakegesprekken plaats waarin er samen met u een inventarisatie wordt gemaakt van de bestaande klachten en problemen. Hiernaast wordt stil gestaan bij de vragen en verwachtingen die bij u leven ten aanzien van (het effect van) de psychotherapie en de psychotherapeut. Tenslotte wordt aandacht gegeven aan de mogelijke oorzaken en consequenties van uw klachten en problemen.

 

Als onderdeel van de intake-procedure met een psychotherapeut wordt er doorgaans ook een kennismakingsgesprek gepland met een systeemtherapeut, een psychiater en in sommige gevallen ook een vaktherapeut. Op deze manier werken we vanaf het begin van de behandeling in een team. Dit team denkt op de achtergrond, en soms ook op de voorgrond, actief mee met uw behandeling. Mocht u gedurende uw psychotherapeutische traject (opnieuw) in contact willen komen met deze systeemtherapeut, psychiater of vaktherapeut, overlegt u dan met uw psychotherapeut en/of regiebehandelaar over de mogelijkheden. Soms kan er sprake zijn van een medebehandeling door een van deze disciplines. Uw psychotherapeutisch proces speelt echter altijd de hoofdrol.

 

Binnen Praktijk Willemspark wordt in teamverband gewerkt. Dit houdt in dat aanmeldingen en behandelingen worden besproken in besloten vergaderingen. Enkel de in de praktijk werkende therapeuten zijn hierin een partij en allen hanteren de beroepscode (zie ook rechten en klachten). Samen denken we na over de diagnostiek en indicatie om u een passend behandelaanbod te geven. Dit wordt vervolgens met u besproken in het zogenaamde adviesgesprek.

Verwijzingen naar een van de psychiaters voor een medisch-psychiatrisch consult kunnen alleen plaatsvinden binnen/vanuit de praktijk. Overleg met uw regiebehandelaar binnen Praktijk Willemspark over de mogelijkheden. In trajecten die vooral een medisch-psychiatrisch karakter kennen, voorzien wij niet.

 

Adviesgesprek

Tijdens dit gesprek wordt u geïnformeerd over de gestelde diagnose, de geïndiceerde behandeling en de verantwoordelijkheden van de psychotherapeut en van u. In dit gesprek kunt u nagaan of u zich kan vinden in het behandelvoorstel. Vragen of twijfels zullen worden uitgewerkt met als doel het zoveel mogelijk tot stand brengen van een match tussen hulpvraag en hulpaanbod. Indien er in onze praktijk geen passend behandelaanbod geboden kan worden, wordt er samen met u nagedacht over een passend alternatief.

Bijzondere aandacht willen we vragen voor de kwaliteit van de therapeutische relatie die u ervaart. Het is gebleken uit onderzoek dat dit een belangrijke factor is voor het behalen van een positief behandelresultaat. In het geval u de relaties als onvoldoende ervaart, willen we u vragen dat kenbaar te maken. Soms helpt een gesprek de onderlinge afstemming te verbeteren maar als de match uitblijft, is het voor u en de behandeling van uw klachten beter bij een andere psychotherapeut verder te gaan.

 

Behandelvormen

Eigenlijk start uw psychotherapie al tijdens de intakefase. Op de profielpagina’s van de betrokken psychotherapeuten kunt u meer informatie lezen over de door hen gehanteerde behandelvorm- en methodiek.

 

Gespreksduur

De duur van een intakegesprek is een uur; de duur van een advies- en behandelgesprek is drie kwartier. Bij sommige behandelingen die gericht zijn op persoonlijkheidsaspecten e traumaverwerking is de behandelduur langer, dan wel 60 minuten of 90 minuten bij EMDR. Gewoonlijk vinden de gesprekken in het begin wekelijks of twee keer per week plaats. Later kan dit veranderen naar een lagere frequentie, uiteraard in onderling overleg.

 

 

 

Contact met Praktijk Willemspark

Er is momenteel ruimte voor nieuwe aanmeldingen 

Bent u op zoek naar een psychotherapeut? Dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier en vervolgens nemen wij contact met u op.