info@praktijkwillemspark.nl

Individuele psychotherapie

Persoonlijkheid

Hechting

Trauma

Binnen Willemspark Psychotherapie bieden wij procesgerichte psychodynamische psychotherapie aan, conform de richtlijnen en zorgstandaarden.

Voorbeelden hiervan zijn:


  • Op mentalisatie bevorderende therapie (MBT)
  • Procesgerichte inzicht gevende schematherapie
  • Overdrachtsgerichte psychotherapie
  • Steunende vormen van psychotherapie
  • Client gerichte psychotherapie

Het doel is in alle gevallen om uw klachten en problemen te verminderen of beter hanteerbaar te maken.
Het resultaat is afhankelijk van de aard van uw problemen en uw eigen mogelijkheden. Hierbij is onze deskundigheid over psychische problemen en de behandeling hiervan even belangrijk als uw inzet. Als u bij ons in behandeling gaat staat uw binnenwereld centraal. U bent nieuwsgierig en wilt ontdekken waar uw klachten vandaan komen, wat de betekenis is en hoe u zich verhoudt tot wat er aan de hand is. U wilt daarnaast ook uw eigen aandeel en rol onderzoeken (in relatie tot anderen). Psychotherapie is te omschrijven als een innerlijke reis, een avontuur wellicht, waar vooraf de uitkomst niet van vast staat.


Psychotherapie is volgens de richtlijnen de eerste keuze behandeling bij angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen, het is de voorkeursbehandeling voor kinderen, volwassenen en ouderen met zowel enkelvoudige als meervoudige, complexe psychische problematiek, en vaak persoonlijkheidsproblematiek (bron: www.psychotherapie.nl/clienten-en-belangstellenden/wat-is-psychotherapie). De behandelingen zijn kort als het kan en langer als dat nodig is. De duur van de therapie staat bij protocollaire behandelingen vast, maar bij procesgerichte therapievormen is de duur meestal niet tevoren vast te leggen – wanneer we stoppen bespreken we dan samen.

Uw traject

1) Aanmelden en psychodynamische psychotherapeutische diagnostiek

Na de aanmelding start uw traject bij ons met verkennen met een psychotherapeut die dan ook uw regiebehandelaar is/ gaat zijn (ook een psychiater in de rol van psychotherapeut, dan wel een GZ-psycholoog of psychotherapeut in opleiding - die onder werkbegeleiding psychotherapie – biedt, neemt deze positie in). Deze diagnostische verkenning neemt meerdere gesprekken in beslag. Hierin wordt eveneens onderzocht of de voorwaarden en de contouren voor een psychotherapie aanwezig zijn. De procesgerichte psychotherapie gaat de primaire lijn worden van uw therapie.

2) Aanvullende multidisciplinaire diagnostiek

Indien de psychotherapeut na deze eerste gesprekken taxeert dat de contouren en condities voor een proces gerichte psychotherapie er vermoedelijk gaan zijn volgt er een gesprek met een systeemtherapeut (genaamd: een systemisch taxatie) en vindt er een gesprek plaats met een vaktherapeut (genaamd: een vaktherapeutische verkenning en taxatie). In deze diagnostische taxaties wordt er respectievelijk aandacht gegeven aan uw context/ leefomgeving en aan uw (psychologische) lichaam. Indien een gesprek met een psychiater (een psychiatrische taxatie) geïndiceerd is (vanwege lichamelijke stoornissen of medicatie gebruik), kiest de psychotherapeut naast deze psychiatrische taxatie voor óf een systemische taxatie óf een lichaamspsychologische taxatie.

3) Intern overleg

Na de diagnostische taxerende gesprekken volgt een multidisciplinair overleg (genaamd: tentatief hypothetische overleg THO-Diagnostiek) waarin we onderling onze bevindingen over u bespreken en de indicatie gaan bespreken. De collegae die u gezien hebben in het kader van diagnostiek vormen tezamen het kern-diagnostisch team. De bevindingen uit het overleg deelt uw regiebehandelaar met u in een adviesgesprek. Eveneens wordt de diagnostische omschrijving en het behandelplan vorm gegeven.

4) Uw psychotherapie begint

Na het adviesgesprek start uw psychotherapie en naast de lopende psychotherapie vinden op een zeker moment maximaal twee sessies plaats met de systeemtherapeut die u (en eventueel uw naaste(n) psycho-educatie geeft. Eveneens vinden er op een gegeven moment ook twee sessies plaats met de lichaamsgerichte therapeut die u psycho-educatie geeft over uw lichaam, over uw stijl van leven. Indien er naast de psychotherapie eveneens een indicatie is voor of procesgerichte systeemtherapie of procesgerichte vaktherapie maakt de psycho-educatie onderdeel uit van een parallel procesgericht behandel traject.

5) Uw proces wordt gemonitord

Uw proces wordt nabij gevolgd en hierover zijn interne overlegggen (genaamd: tentatief hypothetisch overleg Behandeling). Hierbij zijn de collegae aanwezig uit het kern-diagnostisch team die vanaf het moment van de start van uw psychotherapie uw kern-behandel team zijn. Het proces van u wordt gemonitord en dit evalueert u samen met de regiebehandelaar en de eventuele betrokken mede-behandelaren.

Heeft u vragen?

Twijfel niet en neem contact met ons op, wij helpen u graag.